Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dostępne kursy w INF-03

I- HTML
1.1 – Dostęp do www


VII – Rozwiązania zadań egzaminacyjnych INF-03.

Okładka dla INF.03 - Kwalifikacja
17
INF.03 - Kwalifikacja

INF.03 - Kwalifikacja

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Programowanie aplikacji internetowych.

Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA... ma za zadanieUzasadnienie do:utworzenie nowej tabeli USA........Polecenie ALTER TABLE w SQL służy do modyfikacji istniejącej tabeli w bazie danych, a nie do tworzenia nowych tabel. Obejmuje to zmiany takie jak dodawanie, usuwanie, lub modyfikowanie kolumn, zmiana typów danych w kolumnach, dodawanie lub usuwanie ograniczeń. Aby utworzyć nową tabelę, używa się polecenia CREATE TABLE. Polecenie CREATE TABLE pozwala na zdefiniowanie struktury nowej tabeli, w tym kolumn, typów danych i ograniczeń.Odpowiedz nieprawidłowa - utworzenie nowej tabeli USA nie spełnia postawionego w pytaniu założenia/funkcji, ponieważ ALTER TABLE nie jest używane do tworzenia tabel, lecz do ich modyfikacji.____#SQL #alter_table #create_table #bazydanych #tworzenietabeli #strukturatabeli #WebStyling #frontenddesign #programming #coding #SoftwareDevelopment #webdevelopment #frontend #markuplanguage #scripts #scripting #ITProfesjonalizm #rozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia:Uzasadnienie do:SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty........Polecenie "SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty" może być niepoprawne w zależności od dialektu SQL, którego się używa. Funkcja "ROWNUM" jest specyficzna dla niektórych systemów baz danych, jak Oracle, gdzie oznacza numer bieżącego wiersza w zapytaniu. Jednak w kontekście funkcji "COUNT()", używanie "ROWNUM" jest zbędne i potencjalnie mylące, ponieważ "COUNT(*)" jest standardowym i preferowanym sposobem zliczania wszystkich wierszy w tabeli.Odpowiedz nieprawidłowa - polecenie "SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty" prawdopodobnie nie spełnia założenia postawionego w pytaniu YY w większości przypadków, ponieważ nie jest to standardowy sposób liczenia wszystkich wierszy w tabeli w języku SQL. Poprawnym poleceniem byłoby "SELECT COUNT(*) FROM Koty".____#SQL #PolecenieSQL #ROWNUM #TabelaKoty #LiczenieWierszy #BazyDanych #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Operator arytmetyczny modulo w języku SQL toUzasadnienie do:&........Symbol & w języku SQL nie jest operatorem arytmetycznym modulo. W niektórych dialektach SQL, takich jak T-SQL używanym w Microsoft SQL Server, & jest operatorem bitowym AND. Jest on używany do wykonywania operacji AND na poziomie bitowym między dwoma wartościami liczbowymi. Na przykład, wyrażenie 5 & 3 w T-SQL zwróci wartość 1, ponieważ operacja bitowa AND na bitach liczby 5 (101) i 3 (011) daje wynik 001, co odpowiada liczbie 1. Operator arytmetyczny modulo, który znajduje resztę z dzielenia jednej liczby przez drugą, jest zazwyczaj oznaczany symbolem % w SQL.Odpowiedz nieprawidłowa - operator & nie spełnia funkcji arytmetycznego operatora modulo w języku SQL, gdyż służy do operacji bitowych, a nie do znajdowania reszty z dzielenia.____#SQL #OperatorBitowy #AND #TSQL #Programowanie #BazyDanych #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Kod: SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie:Uzasadnienie do:imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat........Kod SQL, jaki został przedstawiony, ma na celu wyselekcjonowanie imion, numerów PESEL oraz wieku osób, które znajdują się w bazie danych i których wiek odpowiada wartościom 18 lub 30 lat. Kwerenda ta skupia się na filtracji danych na podstawie kryterium wiekowego, określonego w klauzuli WHERE. Wynikiem działania tego kodu będą wiersze z tabeli 'dane', które spełniają warunek wiekowy.Odpowiedz nieprawidłowa - Kod nie spowoduje wybrania imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat, lecz osób dokładnie w wieku 18 lub 30 #SQL#baza_danycha#selekcja #filtracja##wieka#kwerenda #WebStylingW#frontenddesignt#programmingr#codingn#SoftwareDevelopmente#webdevelopmente#frontend #markuplanguageu#scriptse#scripting##ITProfesjonalizme#rozwiązaniaITw#TechnikInformatykIn#KwalifikacjeINF03k#EgzaminINF03z#PytanieTestowen#KwalifikacjewZawodziee#ee09d#tworzeniestronz#inf03r#projektowaniestronw#programowaniestronw#optymalizacjastronz#marketingstronetingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA... ma za zadanieUzasadnienie do:nadpisanie starej tabeli USA.........Polecenie ALTER TABLE w SQL jest używane do modyfikacji struktury istniejącej tabeli w bazie danych. Obejmuje to zmiany takie jak dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie kolumn, zmianę typów danych w kolumnach, a także dodawanie lub usuwanie ograniczeń tabeli. Jednakże, ALTER TABLE nie jest przeznaczone do "nadpisywania" całej tabeli czy zastępowania jej nową tabelą. Nadpisanie tabeli, czyli zastąpienie jej nową strukturą i danymi, zazwyczaj wymaga kombinacji innych poleceń SQL, takich jak DROP TABLE do usunięcia starej tabeli i CREATE TABLE do stworzenia nowej. Odpowiedz nieprawidłowa - nadpisanie starej tabeli USA nie spełnia postawionego w pytaniu założenia/funkcji, ponieważ ALTER TABLE nie służy do nadpisywania czy zastępowania tabel, lecz do modyfikacji istniejącej struktury tabeli.____#SQL #ALTER_TABLE #ModyfikacjaTabeli #BazyDanych #StrukturaTabeli #ZarządzanieDanych #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Typ stało-znakowy w języku SQL toUzasadnienie do:char.......W języku SQL typ stało-znakowy, znany jako 'char', służy do przechowywania ciągów znaków o stałej długości. Char jest używany, gdy z góry wiadomo, jak długi będzie ciąg znaków, np. kody pocztowe lub identyfikatory. Wartości przechowywane jako 'char' są dopełniane spacjami do określonej długości, jeśli są krótsze niż maksymalna długość.Odpowiedz prawidłowa - 'char' spełnia funkcję typu stało-znakowego w języku SQL, zapewniając przechowywanie ciągów z#SQLw#chara#typstałoznakowy_#bazydanychr#przechowywaniedanychz#Programowanieh#WebStylingy#frontenddesigni#programmingg#codingE#SoftwareDevelopmentg#webdevelopmenta#frontendm#markuplanguagem#scriptsn#scriptingu#ITProfesjonalizms#rozwiązaniaITT#TechnikInformatykzw#KwalifikacjeINF03I#EgzaminINF03w#PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzieT#ee09e#tworzeniestronZ#inf03e#projektowaniestronr#programowaniestronw#optymalizacjastronw#marketingstronmalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku