Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dostępne kursy w INF-03

I- HTML
1.1 – Dostęp do www


VII – Rozwiązania zadań egzaminacyjnych INF-03.

Okładka dla INF.03 - Kwalifikacja
17
INF.03 - Kwalifikacja

INF.03 - Kwalifikacja

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Programowanie aplikacji internetowych.

Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:W kodzie PHP znak "//" oznaczaUzasadnienie do:początek skryptu........W PHP znak "//" służy do oznaczania komentarzy jednoliniowych. Kiedy programista używa "//", wszystko, co znajduje się po tym znaku w tej samej linii, jest ignorowane przez interpreter PHP. Jest to przydatne narzędzie do dodawania notatek lub wyłączania określonych części kodu podczas debugowania. Przykład użycia "//" może wyglądać następująco:// To jest komentarz i nie będzie wykonane przez PHPecho "To jest wykonywany kod.";Komentarze są istotne w tworzeniu czytelnego i łatwego do zrozumienia kodu, pozwalają również programistom na zostawianie przypomnień lub wyjaśnień dotyczących funkcji kodu.Odpowiedz nieprawidłowa - "początek skryptu" nie spełnia założenia postawionego w pytaniu, ponieważ znak "//" w PHP nie oznacza początku skryptu, ale jest używany do pisania komentarzy.____#PHP #komentarze #programowanie #webdevelopment #coding #debugowanie #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?Uzasadnienie do:"a" > "b"........W JavaScript, operacja porównania "a" > "b" jest używana do porównywania dwóch stringów na podstawie ich wartości leksykograficznej (alfabetycznej). W Unicode, znaki są porównywane na podstawie ich kodów punktowych. W przypadku liter, 'a' ma niższy kod niż 'b', co oznacza, że porównanie "a" > "b" jest fałszywe, ponieważ 'a' nie jest większe od 'b'.Odpowiedz nieprawidłowa - "a" > "b" nie spełnia założenia, że zwróci wartość true. W rzeczywistości zwróci false.____#JavaScript #porównanie #stringi #leksykografia #Unicode #kody_punktowe #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScriptUzasadnienie do:przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości........Odpowiedź na to pytanie jest nieco myląca w kontekście zamieszczonego fragmentu kodu JavaScript, ponieważ to, co robi kod, różni się od treści pytania. Kod przypisuje zmiennej s całkowitą długość napisu przechowywanego w zmiennej t, a nie fragment tego napisu.Zmienna t przechowuje ciąg znaków "Ala ma kota.".Zmienna s jest ustawiona na t.length, co oznacza, że s będzie przechowywać długość ciągu znaków zawartego w t, czyli liczbę wszystkich znaków, w tym spacji i znaków interpunkcyjnych.Odpowiedz nieprawidłowa - skrypt nie przypisze zmiennej s fragmentu napisu ze zmiennej t o określonej długości, lecz przypisze całkowitą długość napisu ze zmiennej t, która wynosi 12 znaków.____#JavaScript #length #string #variable #programming #code #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?Uzasadnienie do:A.......Skrypt PHP używa pętli for do iteracji przez liczby od 1 do 55. Wewnątrz pętli znajduje się instrukcja warunkowa if, która sprawdza, czy liczba $x jest nieparzysta ($x % 2 != 0). Jeśli tak jest, to continue powoduje przeskoczenie do następnej iteracji pętli bez wykonywania kodu znajdującego się poniżej (czyli bez wywołania echo $x." ";). Oznacza to, że kod wyświetla tylko parzyste liczby, ponieważ tylko dla nich nie jest spełniony warunek w instrukcji if, i tylko wtedy wykonywany jest kod echo.Odpowiedz prawidłowa - kod w ramce wyświetla liczby parzyste od 1 do 55, iterując od 2 do 54 i zwiększając $x o 2 w każdej iteracji, pomijając konieczność sprawdzania parzystości liczby w każdej iteracji.____#PHP #programming #coding #loop #ifstatement #modulo #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypiszeUzasadnienie do:"wodzenia"........Fragment kodu JavaScript z obrazka deklaruje zmienną x jako "Powodzenia na egzaminie". Za pomocą metody substring(3, 9) z tej zmiennej wybierany jest ciąg znaków od 4-tej do 9-tej pozycji (indeksy zaczynają się od 0, a metoda substring nie obejmuje znaku na pozycji końcowej), co daje ciąg "wodzeni". Dalej z tej wartości za pomocą substring(2, 4) wybierane są znaki od 3-ciej do 4-tej pozycji, co daje "ze". Tak więc, document.write(y) wypisuje "ze", a nie "wodzenia".Odpowiedz nieprawidłowa - "wodzenia" nie spełnia postawionego w pytaniu założenia, ponieważ wynik działania kodu to "ze", a nie "wodzenia".____#JavaScript #Substring #Coding #WebDevelopment #StringManipulation #ProgrammingLogic #WebStyling #FrontEndDesign #Programming #Coding #SoftwareDevelopment #WebDevelopment #FrontEnd #MarkupLanguage #Scripts #Scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

2 weeks ago

INF.03 - Kwalifikacja
Teoria EGZAMIN INF03Pytanie:Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczbUzasadnienie do:2 4 6 8 10.......Kod PHP na obrazie to pętla for, która iteruje zmienne od 1 do 10. Dla każdej iteracji sprawdzane jest, czy wartość zmiennej $x jest nieparzysta (reszta z dzielenia $x przez 2 jest różna od zera). Jeśli tak, pętla kontynuuje do następnej iteracji bez wykonania kodu poniżej, w tym przypadku bez wyświetlania wartości $x. Dlatego skrypt wypisze tylko parzyste liczby z zakresu, pomijając nieparzyste.Odpowiedz prawidłowa - Podany kod PHP rzeczywiście wypisuje liczby parzyste od 2 do 10. Instrukcja continue jest wykonywana, gdy $x jest liczbą nieparzystą, powodując pominięcie wypisania tej liczby i kontynuację pętli. Tak więc, odpowiedź spełnia założenie postawione w pytaniu - kod wypisze liczby 2 4 6 8 10.____#php #forloop #programming #webdevelopment #coding #evennumbers #WebStyling #frontenddesign #programming #coding #softwaredevelopment #webdevelopment #frontend #markuplanguage #scripts #scripting #ITProfesjonalizm #RozwiązaniaIT #TechnikInformatyk #KwalifikacjeINF03 #EgzaminINF03 #PytanieTestowe #KwalifikacjewZawodzie #ee09 #tworzeniestron #inf03 #projektowaniestron #programowaniestron #optymalizacjastron #marketingstron ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku